Cele i zadania fundacji

1. Celem Fundacji jest:
 • rewitalizacja, ochrona oraz zabezpieczenie Zespołu pałacowo – parkowego położonego we wsi Jaszczurowa, gmina Mucharz, powiat wadowicki, dla którego Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1W/00084099/2, wpisanego na listę zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-838/M z dnia 16 lutego 2010 r.
 • adaptacja całości lub części Zespołu pałacowo – parkowego na cele naukowe, kulturalne, oświatowe, związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia i ochroną przyrody, w tym popularyzacją krajobrazu historycznego lub na potrzeby prowa-dzonej przez nią działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej, kulturalnej, oświatowej oraz związanej z ochroną przyrody i krajobrazu historycznego,
 • zwiększanie dostępu do kultury, 
 • Udzielenie pomocy finansowej każdoczesnym właścicielom Zespołu pałacowo – parkowego w ponoszeniu kosztów jego utrzymania i w pokrywaniu wydatków związanych z uiszczeniem przez nich opłat dotyczących Zespołu pałacowo – parkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sprawowanie zarządu nad Zespołem pałacowo – parkowym.
2. Fundacja realizuje Swoje cele przez:
 • odbudowę, rewitalizację i zabezpieczenie Zespołu pałacowo - parkowego,
 • organizowanie oraz prowadzenie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, naukowych, edukacyjnych, sportowych, a także związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia lub ochroną przyrody,
 • udostępnianie zabytkowych budynków i dzieł sztuki, w tym zbiorów rodziny Thetschlów,
 • gromadzenie, archiwizacja i publikacja materiałów o znaczeniu historycznym związanych z Zespołem pałacowo – parkowym,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • realizację inicjatyw gospodarczych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
 • refundacja wydatków każdoczesnych właścicieli Zespołu pałacowo – parkowego w wysokości nie wyższej, niż poniesione przez nich koszty jego utrzymania oraz koszty związane z uiszczaniem stosownych opłat publiczno – prawnych.

3. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele podobne z celami statutowymi Fundacji.

4. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać – w ramach innego stosunku prawnego – wykonywanie określonych zadań lub czynności.

5. Fundator ma możliwość nieograniczonego w czasie przebywania na terenie Zespołu pałacowo – parkowego i korzystania z niego w sposób dający się pogodzić z działalnością Fundacji.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.
Edit Page

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.