Zarząd Fundacji Imienia
Rodziny Thetschlów


mającej na celu między innymi:
- odbudowę i rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego w Jaszczurowej
oraz
- gromadzenie, archiwizację i publikację materiałów związanych z zespołem pałacowo – parkowym

zwraca się z uprzejmą prośbą

do osób i instytucji dysponujących pamiątkami w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów materialnych związanych z zespołem pałacowo – parkowym w Jaszczurowej o kontakt z Marią Thetschel – Zgud (tel. 602 57 67 20) w sprawie ewentualnej możliwości wykorzystania w/w przedmiotów dla realizacji celów Fundacji

Dokumenty

Fotografie

Przedmioty materialne

O fundacji

Fundacja jest fundacją rodzinną ustanowioną 13 grudnia 2016r. przez spadkobierców ostatnich właścicieli majątku ziemskiego Jaszczurowa – Mucharz Franciszka i Marii Thetschlów.

Działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i nie jest organizacją pożytku publicznego.

Siedzibą Fundacji jest Kraków, terenem działania Rzeczpospolita Polska i zagranica.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony, a nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Cele i zadania fundacji

1. Celem Fundacji jest:
 • rewitalizacja, ochrona oraz zabezpieczenie Zespołu pałacowo – parkowego położonego we wsi Jaszczurowa, gmina Mucharz, powiat wadowicki, dla którego Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1W/00084099/2, wpisanego na listę zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-838/M z dnia 16 lutego 2010 r.
 • adaptacja całości lub części Zespołu pałacowo – parkowego na cele naukowe, kulturalne, oświatowe, związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia i ochroną przyrody, w tym popularyzacją krajobrazu historycznego lub na potrzeby prowa-dzonej przez nią działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej, kulturalnej, oświatowej oraz związanej z ochroną przyrody i krajobrazu historycznego,
 • zwiększanie dostępu do kultury, 
 • Udzielenie pomocy finansowej każdoczesnym właścicielom Zespołu pałacowo – parkowego w ponoszeniu kosztów jego utrzymania i w pokrywaniu wydatków związanych z uiszczeniem przez nich opłat dotyczących Zespołu pałacowo – parkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sprawowanie zarządu nad Zespołem pałacowo – parkowym.
2. Fundacja realizuje Swoje cele przez:
 • odbudowę, rewitalizację i zabezpieczenie Zespołu pałacowo - parkowego,
 • organizowanie oraz prowadzenie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, naukowych, edukacyjnych, sportowych, a także związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia lub ochroną przyrody,
 • udostępnianie zabytkowych budynków i dzieł sztuki, w tym zbiorów rodziny Thetschlów,
 • gromadzenie, archiwizacja i publikacja materiałów o znaczeniu historycznym związanych z Zespołem pałacowo – parkowym,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • realizację inicjatyw gospodarczych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
 • refundacja wydatków każdoczesnych właścicieli Zespołu pałacowo – parkowego w wysokości nie wyższej, niż poniesione przez nich koszty jego utrzymania oraz koszty związane z uiszczaniem stosownych opłat publiczno – prawnych.

3. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele podobne z celami statutowymi Fundacji.

4. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać – w ramach innego stosunku prawnego – wykonywanie określonych zadań lub czynności.

5. Fundator ma możliwość nieograniczonego w czasie przebywania na terenie Zespołu pałacowo – parkowego i korzystania z niego w sposób dający się pogodzić z działalnością Fundacji.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.

Zarząd Fundacji

1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

Aktualnie Prezesem jednoosobowego Zarządu Fundacji jest Maria Thetschel – Zgud

2. Można łączyć funkcję członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

 • Rada Fundacji jest organem opiniującym oraz doradczym w stosunku do działania zarządu Fundacji
 • Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie zstępni Franciszka Thestchla (ur. dnia 06.07.1881 r. w Jaszczurowej) oraz Marii z Chlebusów Thetschlowej (ur. dnia 22.05.1892 r. w Rudzach) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki pieniężne, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji,
 3. funduszy publicznych oraz europejskich,
 4. zbiórek, aukcji, przetargów lub imprez publicznych organizowanych na rzecz Fundacji,
 5. majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację,
 6. odsetek od lokat kapitałowych,
 7. działalności gospodarczej,
 8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Edit Page

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.